Thời hạn đăng ký tham dự với tư cách đại biểu đã hết.
Đại biểu đã đăng ký vẫn có thể chỉnh sửa thông tin đăng ký qua liên kết gửi trong email xác nhận