Thời hạn đăng ký báo cáo đã hết.
Đại biểu đã đăng ký vẫn có thể chỉnh sửa thông tin đăng ký qua liên kết gửi trong email xác nhận